VAN ERÉNY!A megszűnésünk megállapítása iránti ügyészi per lezárult, a Platón Párt egyesületként folytatja munkáját (Periratok megtekintése)


Bírság nélkül zártuk első ÁSZ ellenőrzésünket (ÁSZ jelentés megtekintése)Elérhető a Platón Párt Évkönyv 2019


Elérhető a Platón Párt EU Program 2019 [Az önkény bűncselekmény]

Végül nem tudtuk összegyűjteni a szükséges 20.000 ajánló aláírást, így nem állíthattunk listát az EP választásra.


Elérhető a Platón Párt Évkönyv 2018
Csatlakozok tagként


Csatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok Aláírásgyűjtőnek


Missziónk

Erénygaranciák biztosításával küzdünk az önkény minden formája ellen, és munkálkodunk egy erényes demokratikus jogállam létrehozásán.


"Nincs jó vagy rossz cél érdekében létrejött önkényuralom, csak önkényuralom van, és az nem a vezető személyek miatt válik embertelenné, hanem szükségszerűen, önmagából fakadóan."

- Dr. Nagy Szabolcs történész


"Semmiféle fenyegetettség vagy siker nem lehet ürügy egy önkényuralom fenntartására."

- dr. Vázsonyi Miklós


"Abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni."

- Platón

Vissza kell menni az alapokig

A politika egy erkölcsi hivatás. Erénytelen embereknek és bűnpártoknak nincs keresnivalójuk e nemes hivatásban. A jó emberek sokáig távol maradtak a politikától, hiszen erényes ember nem vágyik sem tárgyi vagyonra, sem hatalomra. Sajnos meg is lett az eredménye a jó emberek politika-kerülésének. Erkölcsileg alávaló, a mértékletesség, igazságosság, bölcsesség erényeivel nem rendelkező rongyemberek terepe lett a politika. Közpénzből kitartott nyeretlen csőcselékcsaládok szipolyozzák ki a nemzetet. Azok vették át az irányítást nemzetünk felett, akik erények híján a bolondok boldogságát keresik. A pénzt és a hatalmat. A diktatúrát kiszolgáló gyengeerkölcsű együgyűek megkapják a bolondok boldogságát a Fidesztől az ellenzéki bűnpártok kollaborációjával. Ehhez az erkölcsi igénytelenek és az információs buborékba zárt tájékozatlanok még asszisztálnak is. Nemzetünk kárára. Erényt kell vinni a politikába. Be kell vonni az erényes embereket a politikába.

Hogyan?


 • A bűnpártok ellehetetlenítésével, később pedig a bűnpártok működtetésének jogszabályba foglalt tilalmával, hiszen a bűnpártok veszélyesek a társadalomra;
 • Független polgármesterekkel, független önkormányzati képviselőkkel, 106 erényes független egyéni országgyűlési képviselővel, akik minden párttól függetlenek (tőlünk is), ahogy Széchenyi is független volt, és akik közokiratban vállalják az erénygaranciákat;
 • Az erkölcsi igénytelenek és a tájékozatlanok országos felvilágosításával;
 • A jogállamiság és a független hatalmi ágak visszaállításával: abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni;
 • Jogilag számonkérhető példamutatással (mintapárttal), létesítő okiratba foglalt erénygaranciákkal.

Csatlakozok tagként


Csatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok Aláírásgyűjtőnek
VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.


Erénygaranciák

A Platón Párt politikai innovációt hajtott végre azzal, hogy alapításától kezdve közpénz nélkül működik, és alapításától kezdve erénygaranciákat vállal a létesítő okiratában. Ennek azért van óriási jelentősége, mert a pártok létesítő okirata az egyetlen jogi kapaszkodó annak megítéléséhez, hogy a párt társadalmi kockázat-e, vagy féken tartható. Minden jogi személynek van egy létesítő okirata, amivel ellentétesen nem működhet, mert ha mégis, akkor a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó hatóság felszámolja. A pártok esetében ez azt jelenti, hogy ha egy párt megszegné a létesítő okiratában (alapszabályában) rögzített szabályokat, akkor bárki kérhetné az ügyészségtől a jogellenes állapot megszüntetését, végső soron pedig a párt felszámlását. A bűnpártok ezért nem vállalnak erénygaranciákat a létesítő okiratukban, mert akkor jogilag számonkérhetőek lennének.

Az a párt, ami nem vállalja az erénygaranciákat a létesítő okiratában, egy bűnpárt. A bűnpártok felróható módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció kockázatát. Azaz veszélyesek a társadalomra. Teljesen mindegy, hogy szándékosan teszik ezt vagy gondatlanul. Hiszen objektív felelősségük van.

Egy normális társadalomban a pártokra szigorú szabályok vonatkoznának. Hazánk politikai elitje korrupt, így ilyen jogszabályokat nem hoz. Az erénygaranciák valójában ezek a hiányzó jogszabályok.

A Platón Párt az alábbi erénygaranciákat rögzítette a létesítő okiratában:

 • A tagok mindegyike a pártba történő belépés előtt hivatási esküt tesz.
 • Biztosítja az országgyűlési képviselőinek, Európa Parlamentbeli képviselőinek és állami vezetői tisztséget betöltő tagjainak bármikori, szavazók általi visszahívhatóságát.
 • Számláit, szerződéseit, pénzügyeit, támogatóit, partnereit, bankszámlakivonatait haladéktalanul nyilvánossá teszi.
 • Gondoskodik róla, hogy nem indulhat olyan vállalkozás közbeszerzéseken, állami tendereken, hazai és EU-s pályázatokon, ami a Platón Párthoz köthető
 • A Platón Párt lemond a pártoknak járó állami támogatásokból rá jutókról. A Platón Párt számára a közpénzből, a központi költségvetésből semmiféle kifizetés nem folyósítható.
 • Vállalja a korrupciós átvilágításokat.
 • Nem utasítja a párt országgyűlési képviselőit és Európa Parlamentbeli képviselőit a törvényhozás során.
 • A párt tagjai képviselővé választásuk után haladéktalanul és évente vagyonnyilatkozatot tesznek. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozata nem fedi a valóságot, a képviselő kártérítés terhe mellett lemondásra kötelezett.
 • A párt biztosítja, hogy miniszterelnök pozícióban a párt tagja megszakítás nélkül legfeljebb négy évig lehet (személyi kultusz megakadályozása).
 • A párt biztosítja, hogy kormánypártként megszakítás nélkül legfeljebb két kormányzati ciklusig működhet, ezt követően önként ellenzékbe vonul (politikai vérfrissítés).
 • A párt képviselője nem alkalmazhatja hozzátartozóját munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
 • Ha a párt képviselői az Országgyűlésben abszolút többségbe kerülnének (100+ pártképviselő esetén), akkor a párt visszahívja annyi képviselőjét, amennyi ahhoz szükséges, hogy a párt ne legyen abszolút többségben (egypártrendszer megakadályozása).

 • A párt és annak tagjai önként és proaktív módon biztosítják a közpénz felhasználása módjának ingyenes, tételes és azonnali nyilvánosságát az utolsó forintig, amennyiben hatalomra kerülve közpénz felett rendelkezne.
 • A párt nevében induló képviselőjelöltek nem fogadhatnak el közpénzt a kampányukhoz, arról egyoldalú joglemondó nyilatkozatban lemondanak.
 • A párt az erénygaranciákat a Társadalmi Szerződés című dokumentumban is közzéteszi, amelyben egyoldalú kötelezettséget vállal azok betartására.
 • A párt nem delegálhat ÖNkormányzati képviselőket és polgármestereket, mert azt vallja, hogy a települési ÖNkormányzás területén a pártoknak semmi keresnivalója nincsen, azt helyi független személyeknek kell ellátniuk.
 • A párt nem delegálhat egyéni országgyűlési képviselőket az Országgyűlésbe, mert azt vallja, hogy az egyéni képviselőknek pártérdekektől mentes független képviselőknek kell lennie.
 • Pénzbeli támogatást kizárólag banki átutalással, a nyilvánosság biztosítása mellett fogadhat el a párt. A támogatást nyújtók a párttal szemben a támogatás felhasználására vonatkozóan igényt nem támaszthatnak, a pártnak utasítást nem adhatnak.
 • További olyan intézkedéseket tesz, amelyek szükségesek egy erényes és a jogállamiság elveinek megfelelő hatalmi berendezkedéshez.
 • Az Alapszabály minden új verziójának az erénygaranciák körét vagy tartalmát gyengítő, szűkítő vagy megszüntető rendelkezése semmis. Nem semmis az a változtatás, amit jogszabályváltozás miatti kötelezettség tesz szükségessé.
Csatlakozok tagként


Csatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok Aláírásgyűjtőnek


Programunk

ERÉNY-TERV


Az ERÉNY-TERV (amit a 2018-as országgyűlési választásra készítettük) továbbra is a meghatározó programunk. A legfőbb célunk az erényes jogállamiság felépítése, a jog uralmának helyreállítása, és a hatalom visszaadása a polgároknak a nemzet önrendelkezési jogának alkotmányos visszaállításával.

A Platón Párt nem szakpolitizál. Pártunk kizárólag országos pártpolitikai tevékenységet lát. Nem kontárkodunk bele a szakpolitikákba, hanem azt tekintjük feladatunknak, hogy a megfelelő szakpolitikákat becsatornázzuk az Országgyűlés törvényalkotási tevékenységébe. A szakpolitikhoz civil, szakmai és tudományos szervezetek értenek. Nekik van meg a szükséges mélységű és alaposságú tudásuk, tapasztalatuk és kompetenciájuk az egyes szakpolitikai kérdésekben történő koncepcióalkotáshoz. Mi számukra adjuk meg a lehetőséget, hogy szerepet kaphassanak a nemzet szakpolitikai döntéseinek kialakításában azzal, hogy a Platón Párt felkarolja az erényes szakpolitikai javaslatokat. Pártunk proaktívan tesz azért, hogy a szakpolitikai szervezetek javaslatai közül a társadalom számára legmegfelelőbb javaslatok kerüljenek a törvényhozó hatalmi ág asztalára. Elkötelezettek vagyunk a Rawls féle társadalmi igazságosság eszmélyének megvalósításában, mert hisszük, hogy ez a modell teremti meg az optimális egyensúlyt a társadalom eltérő rétegei között.

Európai lobbi


Hisszük, hogy Európa, mint a jogállamiság bölcsője, megmarad a jogállamiság menedékének. Az emberi civilizáció leghumánusabb vívmánya a jogállamiság, amit a római jog indított több ezer éves útjára Európában. A jogállamiság a jog uralmát jelenti. A joguralom szerint az emberiség az általa megalkotott időtálló igazságos és méltányos jogszabályok birtokában kimondja, hogy a jog uralkodjon mindenki felett, ahelyett, hogy ember uralkodjon emberek felett. Európa mindig is az önkény elleni harc központja volt. Hisszük, hogy Európa most is megmarad a jogállamiság mentsvárának, és az önkény ellenségének.

Az alábbi kezdeményezéseket visszük magunkkal az Európa Parlamentbe:

 • Nyilvánítsa az EU emberiesség elleni bűncselekménynek a "Nemzet önrendelkezési jogának elvonása" tényállást. 2012-ben a Fidesz aljas indítékkal elvonta a nemzetünk önrendelkezési jogát azzal, hogy az Alaptörvényben megtiltotta, hogy népszavazás legyen kezdeményezhető az Alaptörvényt vagy a választási eljárási törvényt illetően.
 • Az EU támogatások hazai szétosztását ne a magyar kormányra bízzák, hanem az EU szervezze azt meg. Nagyon sok közpénzt meg lehetne menteni, és nagyon sokat tennénk a tisztességes versenynek és a tiszta közbeszerzésnek, ha az EU támogatásokat nem a politikai maffia osztaná el, hanem egy tisztességes EU bizottság, ami maximális átláthatóságot biztosít.
 • Kapjon minden EU tagállami állampolgár külön "EU állampolgárságot", ami akkor se vesszen el, ha a tagállam kormánya kilépteti az országát az EU-ból.
 • Az innovációra szánt támogatások nagyrésze díjkitűzés alapú, utófinanszírozásos, az amerikai "Challenge" (kihívás) vagy "XPrize" típusú programokra fordítódjon.

Te is kellesz hozzá!


A programunk megvalósításához erényes emberekre van szükségünk. Tudjuk, hogy a jó emberek kerülik a politikát. De Dante óta azt is tudjuk, hogy "a pokol legmélyebb bugyrai azoknak vannak fenntartva, akik egy erkölcsi válság esetén tétlenek maradnak". Csatlakozz hozzánk! Tegyük együtt erényessé a politikát! Építsünk fel egy erényes jogállamot, amiben nincs abszolút hatalom, csak független hatalmi ágak egymást felügyelő jogállami rendszere! Amint ezt felépítettük, és a lerombolt jogállami garanciákat időtállóan visszaállítottuk, akkor visszavonulhatunk, és újra távol tarthatjuk magunkat a politikától. Hiszen tudni fogjuk, hogy "a mű forog, az alkotó pihen". CsatlakozásElnökség

dr. Reketyei Szilvia

Elnök


Okleveles Közgazdász (MSc), Okleveles Jogász (MSc).

Négy gyermek édesanyja.

dr. Vázsonyi Miklós

Alelnök


Okleveles Műszaki Menedzser (MSc), Okleveles Informatikus (MSc), Okleveles Villamosmérnök (MSc), Okleveles Matematikus (MSc), Okleveles Jogász (MSc), PhD abszolutórium (Gazdálkodás- és Szervezéstudomány).

Fulbright alumni. Mensa tag.
Négy gyermek édesapja.


Csatlakozok tagként


Csatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok AláírásgyűjtőnekPlatón Politikai Akadémia

Erényes független képviselők ingyenes képzését is magunkra vállaltuk. Látván a pártfegyelem magánérdekeket kiszolgáló káros hatásait, a Platón Párt elsőként felismerte, hogy szükség van olyan erényes és pártérdekektől mentes független képviselők képzésére, akik a munkájukat hivatásként végzik a polgárok javára, és nem a pártok javára. Nem magánérdeket szolgálva, hanem a közérdeket szolgálva. A politikus munkája eredetileg ugyanúgy egy hivatás, mint például az orvosé. Az orvos nem a saját javát keresi munkája végzésekor, hanem a betege javát. Korunk alacsony erkölcsi színvonalú politikusai sajnos a politikát a kisszerű magánérdekeik kielégítésére használják. Mindehhez a pártfegyelem, az állami támogatás és a torz választási rendszer kiválóan asszisztál.

Küldetésünk az, hogy 2022-re 106 erényes és pártérdekektől mentes független képviselő juthasson be az Országgyűlésbe, akik a nemzet érdekeit képviselik erényes és erkölcsi tartással rendelkező kiválóságokként. Akik nem gazdag emberek szeretnének lenni, hanem értékes emberek. Erényes szakemberek. Erényes független politikusok. Képzésünk online tananyagra épül, és vizsgarendszerben zajlik. A tanrend egyéni, bármikor elkezdhető, és bármikor befejezhető. A számonkérések szigorúak, a képzés magas minősége a Platón Politikai Akadémia egyik stabil sarokköve. A képzés elsősorban független képviselők számára szól, akik nem pártok színeiben szeretnének országgyűlési képviselők lenni.

Egy esetlegesen korrupt pártvezetés a pártfegyelem kierőszakolásával azt eredményezi, hogy a pártkatonák csak bábok, csocsófigurák, akik arra dőlnek, amerre a pártvezetés a primitív pártérdekek alapján megtekeri őket. Ez az önkény eredendő oka, és a pártfegyelem teszi lehetővé, hogy a nemzet közpénzből kitartott nyeretlen és erénytelen kisebbség rabja legyen évtizedekig. Ezen a helyzeten úgy tudunk változtatni, ha katalizáljuk és erősítjük a független képviselők szerepvállalását. Várjuk azokat, akik ebben a munkában kitartóan, erényesen, erkölcsi tartással és szakmai tudást szerezve részt vennének akár hallgatóként, akár oktatóként. Tandíj nincs, oktatóink hivatástudatból, önkéntesen és ingyenesen végzik a tevékenységüket. VAN ERÉNY! Közpénz nélkül.


A Platón Politikai Akadémia itt működik.


Látogass el a Facebook oldalunkra is!
Kedveld a Facebook oldalunkat, hogy értesülhess a Platón Párt cikkeiről!


Csatlakozok tagkéntCsatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok Aláírásgyűjtőnek
Nézd meg első korszakunk honlapját is: itt


Adatok

Székhely: 6000 Kecskemét, Palló Imre u. 40.

E-mail: platonpart@gmail.com

Telefon: +36 20 9 803 704

Adószám: 18876756-2-03

Nyilvántartási szám: 03-02-0003613

Cégkapu: 18876756

Adatkezelési szám: NAIH-126696/2017

IBAN: HU91-12076910-01607895-00100001

(Raiffeisen Bank). SWIFT: UBRTHUHBXXX

Nyilvános dokumentumok


I. korszakunk (2016.11.28-2018.05.12) honlapja


Évkönyv 2019 (12000 Ft-ért keménykötésű, az Elnökség által névreszólóan dedikált fizikai példány igényelhető)


Évkönyv 2018 (14000 Ft-ért keménykötésű, az Elnökség által névreszólóan dedikált fizikai példány igényelhető)


Évkönyv 2017 (9000 Ft-ért keménykötésű, az Elnökség által névreszólóan dedikált fizikai példány igényelhető)


ERÉNY-TERV


Csatlakozok tagként


Csatlakozok Szavazatszámlálónak


Csatlakozok Aláírásgyűjtőnek


Videóink: Facebook YouTube


Létesítő okirat (Alapszabály)


Platonis jusjurandum (a platóni eskü)


Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
A polgárok szolgálatába állítom ma magamat.

Hivatásként tekintek a politikai pályára,
gyengeerkölcsűeket nem engedek a tájára.

Saját érdekeimet mindvégig háttérbe szorítom,
tudásom legjavát az országom javára fordítom.

Erényes életemmel követendő példát állítok,
vagyon helyett mértékletes életet áhítok.

A bölcsesség szeretetével képzem az elmémet,
a bátorság erejével védem meg a gyengéket.

Igazságos törvényeket hozok a nemzet javára,
megoldást találok a hazám minden bajára.

Ha módom is lesz a bűnre, nem élek vele,
mert az az erkölcstelenek ismertető jele.

Amennyiben a polgárok velem elégedetlenek,
engem a hatalomból azonnal leléptethetnek.

Hallja meg a világmindenség e fogadalmamat!
Nemes cél szolgálatába állítom hatalmamat.

Az erény érdekében segítem a Platón Pártot,
jót teszek, de mindenekelőtt sohasem ártok.

Ám ha eskümet a jövőben mégis megszegném,
legyek átkozott és a pokolban vesszek én!© 2016-2019 Platón Párt. Minden jog fenntartva. | Design by W3layouts

A Platón Párt által közölt minden tartalom politikai vélemény, és nem tény.